วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ใบงานที่ 6 โครงงานจำลองทฤษฎี


ใบงานที่ 6 โครงงานจำลองทฤษฎี

โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบาย พร้อมทั้งารจำลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทำโครงงานประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น

ตัวอย่าง โครงงานจำลองทฤษฎี


1.การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
2.การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
3.การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา  
4.การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
5.ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
6.ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
7.การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
8.โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
9.โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ผู้จัดทำ  นางสาววรัทยาต์   อู่เงิน  ชั้นม.6/11 เลขที่ 21
              นางสาวสิริจรรยา ตาอินทร์  ชั้นม.6/11 เลขที่29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น